Contact Us

  Head Office

  Email info@bikalpayurved.com

  Phone 9855059886

  Address Pulchok, Narayagarh, Chitwan

  Branch Office

  नारायणगढ, चितवन

  तेजमान प्लाजा, पुल्चोक नारायणगढ,

  फोन नं.ः ०५६–५९५२७८
  मोः ९८६२४४८३८३

  काडमाण्डौ

  माछा पोखरी
  चरकारी बजारको गेट अगाडी

  फोन नं.ः ०१–४३८९३४३
  मोः ९८६२४४८३८४

  दाङ

  घोराही, दाङ

  फोन नं.ः ०८२–५६३८०३
  मोः ९८६२४४८३८१

  पोखरा

  बुद्धचोक, पोखरा

  फोन नं.ः ०६१–५५१४२०
  मोः ९८६२४४८३८१

  नेपालगंज(बाँके)

  पुष्पलाल चोक, नेपालगंज(बाँके)

  फोन नं.ः ०८१–४१११६५
  मोः ९८६२४४८३८४